Get Adobe Flash player


อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสิงห์บุรี เมืองเด็กดี มีวินัย ขับขี่สวมหมวกนิรภัย

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
อบรมหลักสูตรวิธีการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ โรงเรียนสุจริต

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความ คืบหน้า บ้านเติมสุข

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เป็นตัวแทนรับมอบ ที่นอน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปโภคบริโภค ให้กับ ด.ญ.เพียงฟ้า ฟักขาว

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธ เช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดตัว ชี้วัด ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษา ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
อบรมพัฒนาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
การอบรม Smart Kids Code

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความ คืบหน้าในการสร้างบ้านให้นักเรียน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ประชุมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียน 1/2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ธงลูกเสือประจำจังหวัด

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ (ITA Online)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียน 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำ นโยบายการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธ เช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรู้ ความสามารถ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู มืออาชีพ